Používanie Cookies a Ochrana osobných údajov

Informácie dotknutým osobám

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci vedenia vlastného účtovníctva a výkonu podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom je:
Marek Kevežda – KEMA TRANS
s miestom podnikania Hlavná 813/58, 931 01 Šamorín
IČO: 40 562 166
(ďalej len „My“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať
kontaktné údaje:
email: info@odrazajsa.sk
telefón: 0908 686 252
alebo poštou na adresu nášho sídla/miesta podnikania. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?


Účel

 • splnenie záväzkových povinností
 • splnenie ostatných zmluvných povinností
 • splnenie ostatných zákonných povinností
 • uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov
 • zabezpečenie súladu s právnymi predpismi
 • splnenie povinností na úseku registratúry a archívnictva, štátnej štatistiky, historického výskumu a vedeckému výskumu
 • vedenie predpísaného účtovníctva a daňovej agendy
 • podpora odbytu

Právny základ podľa GDPR

 • plnenie zmluvy
 • súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy
 • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa, preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 • plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem, verejný záujem, preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 • verejný záujem, plnenie zákonnej povinnosti,
 • plnenie zákonnej povinnosti
 • súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem

Súvisiace predpisy

 • občiansky zákonník
 • obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon
 • občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľov
 • občiansky zákonník
 • zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike
 • zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve
 • zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

 • eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na pranie špinavých peňazí
 • eliminácia zneužitia našej činnosti a našich služieb na podporu financovania terorizmu
 • uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov, napr. v súdnom konaní
 • ochrana vlastných záujmov
 • podpora odbytu, marketingových aktivít a všeobecne našej obchodnej činnosti

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, štátnemu archívu, Štatistickému úradu SR, súdom,  advokátom, polícii,  Slovenskej obchodnej inšpekcii, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti (externý účtovník, prepravná spoločnosť, marketingová spoločnosť), vrátane zamestnancov týchto osôb, notárom, exekútorom. Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame ani nevykonávame. Cloudové služby nevyužívame. 

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie s vylúčením ľudského zásahu nevykonávame. Profilovanie sa vykonáva v jedinom prípade – v prípade registrácie zákazníka do nášho webshopu na https://www.odrazajsa.sk/. Takáto registrácia je dobrovoľná, uskutočňuje sa za súčasného ponúknutia alternatívy nespojenej s registráciou a profilovaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade registrácie do nášho webshopu je Váš súhlas, vyjadrený zakliknutím príslušnej kolónky pri registrácii. Podmienky odvolania súhlasu sú súčasťou poučenia daného pri registrácii.

Ďalej sme poverili marketingovú spoločnosť, aby sa Vám po dobu 30 dní pri pripojení  na internet z územia Slovenskej republiky zobrazovala reklama vo Vašom internetovom prehliadači, a to na základe Vášho súhlasu (získaného zakliknutím príslušného políčka vyjadrujúceho Váš súhlas alebo nesúhlas) pri objednávke tovaru. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.:

 • listiny týkajúce sa účtovníctva uchovávame v zásade po dobu 10 rokov po ukončení účtovného a roka a zdaňovacieho obdobia
 • listiny týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov uchovávame   po dobu 5 rokov od uzavretia obchodného prípadu (od dodania tovaru)
 • listiny týkajúce sa  právnych sporov uchovávame po dobu 10 rokov po ukončení právneho prípadu.

Likvidácii osobných údajov bránia napr.:

 • nie je možné likvidovať originály listín
 • nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu
 • pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu. 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby/tovar alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby/tovar. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.  

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo  namietať proti spracúvaniu osobných údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem alebo oprávnený záujem alebo na účely marketingu) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami). Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR. 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom mailu. 

Čo je Cookies ?

Cookies je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o vašej návšteve ako napríklad obsah nákupného košíka, prihlasovacie meno a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Internetová stránka www.odrazajsa.sk používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Ako používame Cookies?

Súbory Cookies používame napríklad na ukladanie vašich predvolieb v nákupnom košíku, výber relevantných reklám, sledovanie počtu návštevníkov stránok. Cookies používame s cieľom skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach používame dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Zmenou nastavení vášho webového prehliadača môžete súbory cookies odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých. Postup nastavenie cookies na jednotlivých webových prehliadačoch nájdete na nižšie uvedených stránkach:

Nastavenie cookies na prehliadači Chrome.
Nastavenie cookies na prehliadači Firefox.
Nastavenie cookies na prehliadači Internet Explorer.