Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rámci registrácie do webshopu prevádzkovateľa – Marek Kevežda – KEMA TRANS  s miestom podnikania Hlavná 813/58, 931 01 Šamorín, IČO: 40 562 166 v rámci jeho informačného systému IS Webshop – registrovaní zákazníci. Registrácia vo webshope prevádzkovateľa neznamená aj povinnosť tovar objednať či kúpiť.  Tento súhlas sa osobitne vzťahuje na vykonanie profilovania prevádzkovateľom v tomto informačnom systéme. Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. 

Beriem na vedomie nasledovné skutočnosti:

V rámci uvedeného informačného systému prevádzkovateľa profilovanie konkrétne znamená možnosť sledovať moje prihlásenie do webshopu, i keď bez uskutočnenia objednávky, ďalej možnosť sledovať, aký tovar za aké obdobie, koľkokrát som nakupoval/-a/ a za akú cenu, teda moje preferencie. Profilovanie je teda súčasťou môjho užívateľského účtu.  

Poučenie:

Som si vedomý/-á/ toho, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžem uskutočniť buď emailom na info@odrazajsa.sk alebo písomnou formou zaslanou na adresu miesta podnikania prevádzkovateľa - Marek Kevežda – KEMA TRANS  s miestom podnikania Hlavná 813/58, 931 01 Šamorín, IČO: 40 562 166. Odvolanie súhlasu sa nedotýka zákonnosti spracovania mojich osobných údajov poskytnutých do času odvolania súhlasu. Bez môjho súhlasu nie je možné úspešne dokončiť registráciu vo webshope prevádzkovateľa.

Pokiaľ nesúhlasím s vykonaním profilovania, beriem na vedomie, že  mám k dispozícii alternatívu – nákup tovaru vo webshope bez registrácie.