Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre internetovú stránku www.odrazajsa.sk

Podnikateľský subjekt - Marek Kevežda - KEMA TRANS, s miestom podnikania Hlavná 813/58, 931 01, Šamorín, IČO 40 562 166, živnostenský list vydaný Okresným úradom v Dunajskej Strede, odbor živnostenského podnikania, č. žo: 2004 05387 2 MUC, č. živn. reg. 201-16589 (ďalej len ako „www.odrazajsa.sk“) je prevádzkovateľom osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky v súvisiace so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach www.odrazajsa.sk, neváhajte nás prosím kontaktovať na info@odrazajsa.sk.

1. Nákup tovarov cez internetovú stránku www.odrazajsa.sk

Spoločnosť www.odrazajsa.sk ako prevádzkovateľ osobných údajov spracováva za účelom uzavretia kúpnej zmluvy (ďalej ako „Zmluva“) prostredníctvom internetovej stránky www.odrazajsa.sk, plnenia tejto Zmluvy, vrátane dodania tovarov a/alebo služieb a vybavenia prípadných Vašich reklamácií nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko, príp. titul
 • adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • obchodné meno – fyzickej osoby podnikateľa
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • údaje súvisiace s platbou za tovar a/alebo službu (číslo účtu, pripísaná suma, dátum úhrady),

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť Zmluvu a dodať Vám tovary a/alebo služby.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), resp. článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). V prípade vybavovania reklamácií spracovávame Vaše osobné údaje na základe ustanovenia § 13 ods. 1 pícm. c) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov môžu byť naši zmluvní partneri:

 • kuriérska spoločnosť DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava, ktorá zabezpečuje doručenie vašej objednávky na vami zvolenú adresu.
 • spoločnosť ui 42 spol. s r.o. so sídlom Sibírska 62, 832 01, Bratislava ktorá zabezpečuje prevádzku a hosting internetovej stránky odrazajsa.sk.
 • spoločnosť EKOMA - SJ, s.r.o. so sídlom Cintorínska 567/22, 931 01, Šamorín, ktorá zabezpečuje účtovnícke služby pre www.odrazajsa.sk.

Uchovávanie a spracovávanie vami poskytnutých osobných údajov je za týmto účelom 5 rokov po splnení poslednej časti plnenia Zmluvy, pokiaľ nám zo všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva povinnosť uchovávať zmluvnú dokumentáciu dlhšiu dobu. Osobné údaje nebudú nikdy prenášané do tretích krajín alebo poskytnuté na marketingové účely.

2. Registrácia a prihlásenie do účtu zákazníka na internetovej stránke www.odrazajsa.sk

Odoslaním registračného formulára používateľského účtu zákazníka ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť www.odrazajsa.sk ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko, príp. titul
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • vaše prihlasovacie meno a heslo

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou registrácie a vytvorenia používateľského účtu zákazníka. Zaregistrovaním a vytvorením si používateľského účtu zákazníka nebudete musieť tieto osobné údaje vypĺňať pri každej novej objednávke na internetovej stránke www.odrazajsa.sk odznova, ale automaticky predvyplní Vaše osobné údaje vo formulári pri objednávaní tovarov a/alebo služieb, umožní Vám prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach www.odrazajsa.sk.

Osobné údaje ako telefónne číslo alebo emailovú adresu spracúvame taktiež v súvislosti s uzavretím zmluvy, plnením zmluvy, alebo vybavovania prípadných reklamácií.

Odoslaním kontaktného formuláru cez internetovú stránku www.odrazajsa.sk súhlasíte stým, aby spoločnosť www.odrazajsa.sk ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • text správy

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať po dobu potrebnú na vyriešenie vašej otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.

3. Pridanie komentáru alebo recenzie tovaru a/alebo služby

Pridaním komentáru cez internetovú stránku stránku www.odrazajsask, prípadne pridaním recenzie tovaru a/alebo služby súhlasíte, aby www.odrazajsa.sk ako prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko, príp. titul
 • Text komentára alebo hodnotenie

Meno a priezvisko, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára alebo hodnotenia na internetovej stránke www.odrazajsa.sk Nakoľko komentár alebo recenzia sú na našich stránkach verejne prístupné, v prípade, že ich obsah bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať hanlivé, urážlivé výrazy, vyhradzujeme si právo takýto komentár alebo recenziu nezverejniť, prípadne ich vymazať. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. Odstránenie komentára je možné kedykoľvek zaslaním žiadosti o odstránenie hodnotenia na info@odrazajsa.sk.

4. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

5. Platnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Internetová stránka www.odrazajsa.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej internetovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.